طرح پژوهشی شناسایی مدل های موضوعی و طبقه بندی انتشارات علمی ملی و بین المللی حوزه موضوعی COVID-۱۹ با استفاده از روش متن کاویگروه‌ها : کتاب ها
نسخه الکترونیکی : دارد
ارسال با ایمیل: