طرح پژوهشی طبقه بندی موضوعی پیکره بنیاد افعال پیشوندی و مرکب زبان فارسی (پژوهشی در راستای تهیه ی فهرست موضوعی افعال زبان فارسی)گروه‌ها : کتاب ها
نسخه الکترونیکی : دارد
ارسال با ایمیل: