نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکی
 
حقیقتمنصوردانشگاه شیراز / فیزیکاستاد
دهقانیمحمد جواددانشگاه صنعتی شیراز / برقاستاد
صراطی شیرازیمنصورهپایگاه استنادی علوم جهان اسلام / علم سنجی علوم اسلامی و انسانیاستادیار
علی نژاد چمازکتیفاطمهپایگاه استنادی علوم جهان اسلام / علم سنجی علوم اسلامی و انسانیمربی
فلاحتی قدیمی فومنیمحمد رضامرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری / زبان شناسی رایانشیدانشیار
کهندل جهرمیمرضیهپایگاه استنادی علوم جهان اسلام / علم سنجی علوم اسلامی و انسانیمربی
میرحق جو لنگرودیسیده سعیدهپایگاه استنادی علوم جهان اسلام / علم سنجی علوم اسلامی و انسانیمربی